[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 689. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

File: zerowing.gif (113 KB, 320x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zerowing.gif
113 KB,
What meme should make a comeback in 2016?

I think zero wing.

And you?
16 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
I like memes, I think memes are great. And they love me, you know. These memes have always been in support of me from the very beginning. Memes have always been a positive thing for us. When I'm president, you can expect to see a lot more memes.

Your fortune: Godly Luck
>>
File: image.jpg (53 KB, 752x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 752x454
>>4065833
I only t.hank about oc op
neat dubs
>33
:]]

Your fortune: Very Bad Luck
>>
Move zig Move zig Move zig

File: frontpage.jpg (235 KB, 1200x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frontpage.jpg
235 KB,
Chaika on the front pagee!
12 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065823
bump
>>
i like front page, i like chaika
>>
>>4065823
irc faggots get your throats slit (especially cps, fucking loser)

File: obdd.jpg (9 KB, 243x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obdd.jpg
9 KB,
taking my coffee without cream or sugar for a week and i want to tell everybody
10 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065777
checked.
keep me posted.
>>
>>4065777
nice trips
>>
...
Comment too long. Click here to view the full text.

12 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
Baby don't hurt me..
>>
File: 1444661765540.jpg (100 KB, 603x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444661765540.jpg
100 KB, 603x611
Don't hurt me.
>>
No more..

File: fugg.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fugg.jpg
10 KB,
whats your thoughts on the upcoming memes of 2016?
15 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
File: mCkIr6U.png (288 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mCkIr6U.png
288 KB, 800x800
With this place still in full power i have high hopes!
>>
File: 193.png (349 KB, 680x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
193.png
349 KB, 680x472
When I saw the meme
>>
2016 is going to be a fucking mess.

File: 06qz_4rOaAE.jpg (81 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06qz_4rOaAE.jpg
81 KB,
IT'S NORMIE TIME!!!!!
WHAT'S UP DUDES????
12 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
just chilling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>4065639
where are the grills :D:D:D
>>
>>4065641
right here bucko

File: Turtl.jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turtl.jpg
5 KB,
Turtlel

Your fortune: Outlook good
15 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065600
Check'd em
>>
>>4065600
lol that's a froge
>>
-.
.
-
.
-
.

.

.


->̨̨̨̡̢̡̨̡̧̨̡̨̢̡̨̨̧̢̢̨̢̨̢̨̧̡̨̧̡̨̨̢̧̧̢̧̧̧̡̨̧̨̡̧̧̡̧̧̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̫̩̯̖̻͖̻̘͔̹͍̭̹̰͈͍̻͙̘̯̫̭̪͔̪̱̮̫̣̼͈̖̜̪̙̯͍̲͙̦̘̺̥̻̠͇͚̦̤͎̻͔͙̣͈͎̬̮̭͈̳͍͉̘̰͚͍̫͎̣͔͇̪̮̭̖̙̝̹̺̟̳͓͍͎̮̺̳̤̝̻̟̩̻̥̘̲̲͎̬͙̟͓͎̭͖͚̳͕̰͕̻̫̘͍̞̜̪͍͓̳͓͚̱̞̻͈̣͓̯̹̺̠͚̬̹̬͙̯͚͕̥̦͔̼̩͎͖̺̦̦̙̭͚̘͕̦̮͉̘͙͕̹̜̹̯̙͓͓͔̤̳̪̭͚̘̦̮͔̗͍̺̟͈̣̤̹̹̫͉̻̱̩̼͎͇̥͚̪̫̹͚̬͖̦̹̩͉̰͚͖͙͔̜̬̰̼̝̟͖̠̭͓̖̱͈̬̮͓͔̺̲͖̗̘͈̹͉̞̣̯͚͎̗̠̗̯̼̪͇̪̘̠͔̦̳̻̟̬͚̣̲̣̗͚̭̭͓̟̫͕̣͚̫͙̱͕̬̣͖̥̮͚͉̬̭͇͓̤̲̯͙̟͎̼͙̠̫͖̼̜͍̼̘̙̟͔̠̲̥̳̝̲̤̠͈̱̝̤̼̤͍͎̹̭̯̜̝̻͍͈̟̫͔̖̩̲͓̥̲̰͓̰͚̭̟͚̞̜̮̣̘͖͉̹̻͙̻͉͙̺̥̫͍̫̗͚̣̤̖̰͉̪̹͓̱̬̠̭͚̟͓̣͓̻̘̥̳̱̰͍̭̺̹́̉̈́̊͋͌̋̿̾̀̿̌̓͗́́̏̔̓̑֘̒̇̀̆̈́̽̈́͑̅̈́͊̏̒͛̈́͂֓̍͑́̒̈́̍̍̉͐͑͌̏̿͂̂̉̓̓͒͊̒̽̍̎̀̉֓̐̈̃́́̋̅̈́̉̽̍͊̏̓͆͌͋̇̐͊̿͊̈́֓̈̄͂̋̉֓̀͑̑͛̈͛̿̔͒͌̉̊̐̓̈́̓̈́̍֘͑̐̌́̑͐̏͌̽͆͂̿̿͊̊̏̔̉̈́̅̾̓̿̽֘̈̉̎̑̓̽́̈́̎͛̽̿͊͑̋͆͗֘̓̒̾͆͌̓̑͑͋͌͐̃͊͒̽͆̐̊͂̓͑̀̈́̈̑̒̉͆̎̎̓̽̄̉̂͆̒͋͒͌̀̀͌̏̓̏̅̒͌͌̃̑̊̅͐͊̂́͒͑̊̈́́͊͐̍̊͌͛́̒̂͌̍̇͛̈́̿̓̍̈́̅̇͆͗̋͗́̋̄̍̈́͛̂̈́̄͌̀͊̈͑̽͐̎͛̂̀͛̈́̑̃̈́̀̿͐̊̋̀̂͊̅͌͒̓́͐͛̆͑͋̿̀̽̀̍̈́͊̓̋͐̿̓́̆̉̇̆͛͊̀̄̿̈́̾͋̒̍͂̐̊̈̉͋̀̃̾̄̈̓́̆͗̒͑̌̊͗͆̈́͋͂͛̃̊͐́̅͂̈́̌̄͌̍͑̋̎̌̾̽̀̀͗̂̀̂̓̀̿̈́̌͑̂̋̊̈̈́̐̈́́̎̾̓͂͗̄͋̄͐̆̔͒̒̍͋̄͗͋͒́̄͛̌͑́͂͛̕͘͘̕͘͘̕͘̕̕̕̚̕̚͘̕̕̚̚̚͘̚̚͘̚̚̚̚͘̚̕͘̚̚͜͜͜͜͜͜͜͜͝͠͠͠͝͠͠͠͝͝͠͝͠͝͠͠͠͝͝͠͝͝͝͝͝͝͝͠͠͝͝͠͝͝͠͝͝ͅͅͅͅͅͅͅͅ__...
Comment too long. Click here to view the full text.

File: rsh.gif (40 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rsh.gif
40 KB,
Any mods [ u p ] rn?
If you're [u p ], smash that sticky button tbh!
15 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065533
halp weres stick buttem
>>
>>4065533
good double
>>
>>4065533
dubdubs

File: Shinji Ikari.png (262 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shinji Ikari.png
262 KB,
is s4s basically what /b/ used to be?
>n
e
>w
f
>a
g
12 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065505
>>>/b/
>>
File: mint.jpg (563 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mint.jpg
563 KB, 1024x768
>>
>>4065513
teach me how

File: 20150929_205926.jpg (900 KB, 2240x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150929_205926.jpg
900 KB,
I challange you all to a battle of memes! Can you beat the meme-meme king?!
12 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
>>
>>4065429
so much internalized racism wow just wow
>>

File: 1436224754977.png (73 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436224754977.png
73 KB,
Can you brush my hair, Anon?
16 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
Sure *brush brush*
>>
>>4065368
My hair is super bushy and messy because I meme a lot! Be careful when you brush, please :^)
>>
I'll brush that bush if you know what I mean

File: image.jpg (328 KB, 1280x1918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
328 KB,
Reminder that 3d gril are very important no matter how small they are :^)
17 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065276
muhfuhn mayo cracko bithc leg culler match she shirt lmaoooooooooo
>>
>>4065276
dude i just hangd with a 3d gril and we did important things it was great
>>
bitch

File: 1452213778194.jpg (31 KB, 460x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452213778194.jpg
31 KB,
So. F*cking. True.
15 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
snek court is not funny
>>
>>4065271
ummmmm whats so true i cant even read the bottom line of text for pepes sakes >:/
>>
>>4065272
I don't disagree but maybe you are not seeing this meme from the perspective of people who find it funny? It's "humour" lies in the fact that it has none.

File: GiantHands.png (214 KB, 2266x2904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GiantHands.png
214 KB,
We

Your fortune: Average Luck
22 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
are the crystal gems

Your fortune: Excellent Luck
>>
hehh
>>
We always save the day!

File: 1407627573707.gif (9 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407627573707.gif
9 KB,
>Member since: January 7, 2016
>Posts: 1

Hey guys, I'm mememan27! This is my first post since signing up for this forum, and I got to say, it looks like everyone here is a fantastic meme lover just like myself! I hope I can get to meet all of you and create some epic new content!

+++++

"BAVI"
-Anonymous
13 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065165
nice to meat you my f.a.m. (friend and mon*ca)
>>
>>4065165
you've definitely posted here before. shh
>>
>Member since: January 7, 2016
>Posts: 2

>Quote: Anonymous
"you've definitely posted here before. shh"


I don't know what you're talking about, this is my second ever post right here, although I plan on being around forever and making tons of epic new content posts!

+++++

"BAVI"
-Anonymous

Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at imagescucc@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.