[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 42. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

File: DrawOnPhoto__1468088803887.png (315 KB, 515x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DrawOnPhoto__1468088803887.png
315 KB,
There bitches hope u summer fags like it.
14 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581624
HOLY FUG THIS IS HOTE
>>
>>4581624
LoLo, I want to fugg your hote butte XD
>>
>>4581624
>>4581876
>>4581898
What is this autism?

File: Tokisaki_kurumi.jpg (367 KB, 1600x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tokisaki_kurumi.jpg
367 KB,
PLEASE WEAR THIS DRESS NOW OR DIE
11 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
uh uh
>>
File: me05.jpg (487 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me05.jpg
487 KB, 1080x1920
curmet's butt stinks
>>
>>4581532
Pls proesnd

File: 1447803798844.jpg (1 MB, 947x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447803798844.jpg
1 MB,
Miku's making a new meme for [s4s]!
What is it?
16 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
File: anamey.png (15 KB, 138x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anamey.png
15 KB, 138x180
>>4581212
anamey
>>
>>4581212
a poopy doopy
>>
>>4581216
ahhahahahah nice anamey

File: 1371902430857.png (26 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371902430857.png
26 KB,
I want to romance Chihaya.

I want to take her for a night on the town. Fine dining, and a concert by the local symphony orchestra.

I want to take ballroom dance lessons with her, so we can enjoy fine music together with our bodies as well as our ears. I want to look deeply into her beautiful eyes as we waltz.

I want to walk with her in the park in springtime, admiring the new blossoms as our fingers entwine together.

I want to cuddle with her and listen to classical music together on a winter's night, sipping tea and sharing our body warmth to...
Comment too long. Click here to view the full text.
25 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
i want to fug her butte
>>
>>4580142
I want to fug her while you watch.
Then you can fug her while I watch.
We can take turns!
I don't think we'll fug each other while she watches, that seems kind of rude.

After this, you can go on your date and be cute with her!
But we need to have sex with her first! Sex with Chihaya!
Sex with Chihaya!
>>
>>4580396
>>4580183
lewd
>>>/b/

File: 1467141215082.png (372 KB, 1436x1340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467141215082.png
372 KB,
What exactly makes you think i would ever want to have sex with any of you losers?
I have standards.
26 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4579862
>I have standards
says the guy who starred in a kids' film
>>
File: 1467141247383.jpg (104 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467141247383.jpg
104 KB, 400x400
>>4579886
And how many films have you starred in Mr.Anonymous?
What? None? That's what i thought.
>>
>>4579862
I want to cuddle with you in bed while you growl in anger but not doing anything else.

File: 1446012638170.jpg (105 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446012638170.jpg
105 KB,
why are jews so scummy and greedy?
115 replies and 91 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581984
not so fast winstonne.....
uve posted this image before...
i know its u ........
#cot (caught)
>>
File: 1465365023991.png (330 KB, 500x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465365023991.png
330 KB, 500x441
>>4581988
>>
>>4581989
hey fuk u fag

File: Untitled.png (458 KB, 802x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
458 KB,
hmm
ahh tis
hmmmmm
ahhh tis
hmm
ahh tis
hmmmm
ahhh
tis
hmmmm ahhh
tis
13 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581601
craschen megacleps
>>
hmmm haaah huuueie

hah!
>>
total solar eclipse.

File: NO_FILE_GIVEN.png (0 B, 0x0px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NO_FILE_GIVEN.png
0 B,
P̽̈́O͑͆͂̽̇̾͗S̽̿̓͐̊̿Ṫ̈́Iͯ͌̅̍̓͗ͩNͤ̆G̈́ͧ̀ͣͭ Tͪ̄ͦ̒͒̆̅H͌Iͨͮͭ̉ͥ̉̋Sͥͦͬͬ̉̋ ͧ͌̀̉JͪͤǗͥ̂ͥ͆̓S̿̾͌̃͌̓ͪT̑̎ͧ̿͋ͫ ̈́T̔̈̑O̊̽̆̆̈ ̈̊̋̾ͣ̓Dͭ̎ͬͣ̈́EL̊͗ET̔͌̐̇̃͗Ë́ͫ̽ͦ͂ ͛̆͂̅ͪIͬ͌ͧ͑ͦ̌̋Tͪ̓ ͨ̇ͫ̾͌̃̏A̅̄Sͭ̒ ̓̑͊͑̿S̽̑ͯͦOONͧ̿ ͆ͥͬ̓͌͐̾A̓͗S̏̔͋ ̾ͭ̔̀ͣI ̀ͮ̉̄ͣ̔C̓̍̄A͊ͬNͪ̇̑̚
̄̾̿͌ͯ̓̎T͂̍̉̌ͣ͛̎H̉I͒̽Sͧ̑͛ ̾̋̔̏I͗ͭ̿̈́̉͋S ̑ͬ̅ͨ̓A͌̄̆̉ ́̏͂M̅̃́Eͮ̋̂ͥͨ̈M̏̑̍ͭͭÈͫ̅͋͂̆ ͪ͆ͦ̏̈̈́T̋̾̀͌ͦ̚H͛̊AͤT͑́͑̐̑̍...
Comment too long. Click here to view the full text.
12 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581538
DON'T DO IT, THIS IS BEAUTIFUL
>>
>>4581538
DELET YOUR ACCOUNT
>>
>>4581541

Iͨ̀͌̎ͩ͋Fͨ͒̾̓̑͒͐ ̈̐̇S͑̌O̓ͯM̈͆̃Ẻ̇͛T̄͑͛̓HỈͭ̉̀̽͑͗Nͫ̔͐ͪ͋̿͑Ġ̇̏̓̚ ̄̑͑͂͒ͥI̎ͪ̄S ͧ̎̑́ͦB͗̌̓ͮEͫ͐͂ͪͩ̀ͩAͨ̎ͤͪͥ̐ͣÚTͧ̆̀̉̉I͊F͂̚UL͑ͧͮ̚ ͬ̋̾ͣA̒ͦͪ̔̿Nͬ͌̎͒̃ͭD̃̑ͥ̊͒̌ ̂̂̑͆̑T̅ͦ̀͋H̐ͦ̒̽̿E̓ͮͤR̋̽È̎ͧS͛͑̆ͣ̈́ ͥ̽NO̔ͣ͂̋ͣ ͛ONͩͫĚ̑̈́̐̓̊ ͆T͒ͯO̔ͦ̽ ̊͒̋̂ͧͬ̂S̍EEͮ͊͐̿ͫ͗̚ ̑̌ͫͦ͂ͦ̋I͆ͧͬͥ̈͑̈́T͒̈́ͮ̈̆,̈̿ ͫ̋ͭIͬͯ̿̔ͥS̃͋ ͩ͗͂͗ͦ̋́Iͦ̌̍̑T̂ ̊̑̀̓ͥͭ͊R̾̓͂͊ͭ͐E͑̃Ā̌L͊ͫ̉͋Lͦͭ͑̌̋͊ͯY...
Comment too long. Click here to view the full text.

File: 9354509.jpg (28 KB, 248x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9354509.jpg
28 KB,
Does [s4s] like cocaine????
15 replies and 7 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581313
Nice 1313. I'm down wit coco
>>
It's pretty good sometimes
>>
>>4581322
Dubsssssdd

File: capitan-kuk00.jpg (627 KB, 800x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
capitan-kuk00.jpg
627 KB,
captain kuk
16 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581221
someone pls edit this to captain kek pls
>>
>>4581227
kuk>kek
>>
Pls

Your fortune: Outlook good

Smart frogposter thread

>allowed: nice people, frogposters and smart frogposters

>not welcomed: lewd people, dumb anime posters fuck off anime posters, lewd anime posters, niggers and kikes, rude people
34 replies and 11 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581195
dum pol poster go back 2 pol
>>
File: 1463423978899.jpg (61 KB, 1000x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463423978899.jpg
61 KB, 1000x800
>>4581195
This is nice thread
>>
>>4581195
there's no such thing as smart frogposters dumbass

File: untitled.jpg (27 KB, 500x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.jpg
27 KB,
I wish there was some way to use your phone to text somebody but instead of typing stuff you would say it out loud into the phone or something and the other person could hear you and they would just talk out loud back to you
19 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581110
me too ;_;
>>
>>4581110
The technology will get there.

We just have to wait.
>>
>>4581120
but i can't wait, i want it now :(

File: sdfg.jpg (409 KB, 2068x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfg.jpg
409 KB,
archive fagets are ANTISEMITES
do NOT use the archive, they advocate ANTISEMITISM
12 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
>>4581094
Wtf I hate the archive now.
>>
thats cute kid u think u knowq it all but u dont didnt u know that the jews CREATED the blackman as a inferior race similar to an orc to kill us white men by assimilation like THE THING and then pop culture and mtv vusic videos tell dumb vapid white girls that interracial and twerking and acting like a complete idiot who calls people faggots is cool also nice snake bites and blue hair you're so unique in your ability to be like every one else so points is: all niggers and jews mst fucking hang!!!!
>>
>>4581100
Gotta be pc bro, else I gotta hate you for hating the archive

awoo...
16 replies and 9 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1e8.jpg (13 KB, 250x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1e8.jpg
13 KB, 250x309
awoo in this thread is strictly forbidden
>>
>>4580944
A
>>
W

File: 1468013984969.webm (352 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468013984969.webm
352 KB,
[s4s] on the left
19 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4580904
Racist
>>
>>4580925
how
>>
>>4580959
Ever hear of white normativity

Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at imagescucc@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.